• عکس با کیفیت تبلیغاتی شهر با ساختمان های بلند از نمای بالا
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت ماکت های آپارتمان و روابط اجتماعی بین افراد و تصویری نمادین از ارتباط افراد در جامعه مدرن و کنونی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت ماکت ساختمان نیمه آماده یا پروژه نیمه اتمام به همراه نقشه های طراحی و معماری آن به همراه پرگار نقشه کشی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس ساختمان سازی با لباس مخصوص و کلاه ایمنی همراه با ابزارآلات نقشه کشی و ساختمان سازی مانند مته و دسته تاور کرین و جرثقیل و غیره با زمینه آبی روشن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس ساختمان سازی با لباس مخصوص و کلاه ایمنی همراه با ابزارآلات نقشه کشی و ساختمان سازی مانند مته و دسته تاور کرین و جرثقیل و غیره با زمینه خاکستری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس ساختمان با لباس مخصوص و کلاه ایمنی همراه با ابزارآلات نقشه کشی و ساختمان سازی مانند مته و دسته تاور کرین و جرثقیل و غیره با زمینه سفید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دست همکاری با زمینه کارگران ساختمان سازی با لباس و کلاه ایمنی در حال درست کردن اسکلت ساختمان همراه با تاور کرین در هنگام غروب آفتاب
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت ساختمان نیمه آماده به همراه تاور کرین از نمای دور در هنگام غروب آفتاب
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت کارگران ساختمان سازی با لباس و کلاه ایمنی در حال درست کردن اسکلت ساختمان به همراه تاور کرین از نمایی دورتر در هنگام غروب آفتاب
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت کارگران ساختمان سازی با لباس و کلاه ایمنی در حال درست کردن اسکلت ساختمان در هنگام غروب آفتاب
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس نقشه برداری و ساختمان سازی با ابزار آلات مرتبط با آن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نقشه های معماری و طراحی ساختمان با خط کش طراحی و کلاه ایمنی مهندسان ساختمان سازی
  20,000 تومان