• عکس با کیفیت پزشک اطفال در حال معاینه کودکی توسط گوشی طبی یا استتوسکوپ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت معاینه کودکی توسط متخصص اطفال به وسیله گوشی طبی یا استِتوسکوپ از پشت قفسه سینه
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصص اطفال در حال معاینه کودکی به وسیله گوشی طبی یا استِتوسکوپ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت معاینه کودکی توسط متخصص اطفال به وسیله گوشی طبی یا استِتوسکوپ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت کودکی در حال معاینه به وسیله دماسنج یا ترمومتر جهت گرفتن میزان درجه تب
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصص اطفال در حال معاینه گوش نوزاد توسط اتوسکوپ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت ترس کودک دختر از آمپول ایستاده در کنار مسئول تزریقات
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نوزاد در حال خنده یا در حال معاینه توسط متخصص اطفال
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت از کودکان و نوزادان در حال خنده یا در دستان پزشک و پرستار و پاهای کوچک نوزادان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نوزاد خندان در حال معاینه تنفس و ری و قلب توسط پزشک
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای بالا از پزشک یا مسئول بهداشت در حال بررسی و سنجش وزن کودک و یا نوزاد با استفاده از وزنه مخصوص
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک در حال بررسی و سنجش وزن کودک و یا نوزاد با استفاده از وزنه مخصوص
  20,000 تومان