• عکس با کیفیت متخصص پاتولوژی در حال بررسی نمونه های خون بیماران با ویالی در دست و عینک و میکروسکوپ
    25,000 تومان