• عکس با کیفیت ترس کودک دختر از آمپول ایستاده در کنار مسئول تزریقات
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نوزاد در حال خنده یا در حال معاینه توسط متخصص اطفال
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت از کودکان و نوزادان در حال خنده یا در دستان پزشک و پرستار و پاهای کوچک نوزادان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نوزاد خندان در حال معاینه تنفس و ری و قلب توسط پزشک
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای بالا از پزشک یا مسئول بهداشت در حال بررسی و سنجش وزن کودک و یا نوزاد با استفاده از وزنه مخصوص
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک در حال بررسی و سنجش وزن کودک و یا نوزاد با استفاده از وزنه مخصوص
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک در حال معاینه کودک و یا نوزاد با استفاده از استتوسکوپ
  20,000 تومان