• عکس با کیفیت دسته ای از موزهای زرد با تکه های موز پوست شده
    9,000 تومان