• عکس با کیفیت پزشک با لباس سفید پزشکی و لب تاپ در دست همراه با استتوسکوپ یا گوشی پزشکی دور گردن و لب تاب روشن و باز به روی مخاطبان
    11,800 تومان