• عکس با کیفیت گل ژربرا با گلبرگ های کوچک چیده شده در دور آن و زمینه سفید با امکان درج نوشته دلخواه
    9,800 تومان