• عکس با کیفیت چوب های ادویه دارچین در کنار پودر دارچین
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت ادویه های مختلف درون قاشق های چوبی در سایزهای مختلف بر روی میز
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت ادویه های مختلف درون ظروف چینی دایره ای و مربعی
    25,000 تومان