• عکس با کیفیت نوزادی خوابیده با کلاه بافتنی گلدار
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک اطفال در حال معاینه کودکی توسط گوشی طبی یا استتوسکوپ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت معاینه کودکی توسط متخصص اطفال به وسیله گوشی طبی یا استِتوسکوپ از پشت قفسه سینه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصص اطفال در حال معاینه کودکی به وسیله گوشی طبی یا استِتوسکوپ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت معاینه کودکی توسط متخصص اطفال به وسیله گوشی طبی یا استِتوسکوپ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصص اطفال در حال معاینه گوش نوزاد توسط اتوسکوپ
  9,000 تومان