• عکس با کیفیت تبلیغاتی لوله آزمایش در ظرف نگهدارنده لوله های آزمایش و قطره چکان در حال ریختن محلول به داخل آن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک آزمایشگاه در حال ریخت محلول با قطره چکان در لوله های آزمایش
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی ظروف آزمایشگاهی از جمله ارلن بالن بشر لوله آزمایش
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک آزمایشگاه در حال ریختن خون با قطره چکان در لوله آزمایش
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از آزمایشگاه با ابزار آزمایشگاهی و متخصص در حال انجام بررسی مواد داخل لوله آزمایش
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت انواع ابزار آزمایشگاه از جمله لوله آزمایش ، پی پت ، بشر ، ارلن ، بالن در دست متخصص و استوانه مدرج در کنار تصویر ساختار مولکولی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت انواع ابزار آزمایشگاه از جمله لوله آزمایش ، پی پت ، بشر ، ارلن ، بالن و استوانه مدرج با زمینه نارنجی و آبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصص علوم آزمایشگاه در حال بررسی محتویات لوله های آزمایش در آزمایشگاه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصص علوم آزمایشگاه در حال بررسی و جابجایی مواد مورد آزمایش در لوله های آزمایش
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصصین علوم آزمایشگاهی در حال انجام آزمایش و کار با پی پت و ثبت در تب لت در آزمایشگاه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصصین علوم آزمایشگاهی در حال انجام آزمایش و کار با تب لت در آزمایشگاه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصصین علوم آزمایشگاهی در حال بررسی و انجام آزمایش و کار در آزمایشگاه
  9,000 تومان