• عکس با کیفیت مناطق و مکان های توریستی و گردشگری در جهان شاخص کردن مجسمه آزادی در آمریکا
    9,000 تومان