• عکس با کیفیت نمادین علوم اقتصاد ، حسابداری و آمار با تصاویر نمودار دایره ای ، ستونی و کلاسور برگه های محاسبات آماری
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت نمادین علوم اقتصاد ، حسابداری و آمار شامل تصاویر ماشین حساب و برگه ی محاسبات آماری
    8,998 تومان