• عکس با کیفیت عروسک های کارگر بر روی مدار الکترونیکی در حال تعمیر مدارهای الکتریکی
    20,000 تومان