• عکس با کیفیت دورهمی گروهی دور یک میز از افراد با مشاغل مختلف در کافی شاپ جهت هم فکری و مشورت
    6,500 تومان
  • عکس با کیفیت جمعی از مدیران و بازاریابان دور میزی جهت هم فکری یا مشورت جهت ارتقای بازاریابی
    9,000 تومان