• عکس با کیفیت نمای نزدیک از مهندس یا معمار ساختمان با کلاه زرد ایمنی با زمینه برج در حال ساخت
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت فانتزی برج های بلند و شهر مدرن بر روی کلاه ایمنی زرد رنگ با مفهوم نقش مهندسی در تحول معماری شهرها
    20,000 تومان