• عکس با کیفیت پلان ساختمان در دستان مهندس معمار یا ساختمان سازی جهت بررسی
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت مهندس معمار در حال بررسی پلان و نقشه ساختمان یا آپارتمان یا برج با زمینه تاور کرین و برج
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت مهندس معمار در حال طراحی و کشیدن نقشه و طرح ساختمان یا آپارتمان یا برج مسکونی با خط کش و کاغذ و قلم و ومداد و خودکار
    20,000 تومان