• عکس با کیفیت آناتومی اسکلت پا از نمای نزدیک و درد و آرتروز در قسمت پاشنه و مچ پا
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تصویر درد ، آرتریت و گرفتگی مچ و پاشنه پا به وسیله آسیب دیدگی و یا ساییدگی
    9,000 تومان