• طرح فانتزی شغل پزشک ارتوپدی یا پرستار با گوشی پزشکی (استتوسکوپ) و ایستاده در کنار صندلی چرخ دار
    25,000 تومان