• پوستر یا تراکت تبلیغاتی با تصویر صفحه نمایشگر کامپیوتر و صفحه کلید مناسب تایپیست ها یا درخواست تایپ با زمینه سفید و نارنجی و آبی
    25,000 تومان