• عکس با کیفیت گارسونی با کت و شلوار و پاپیون خاکستری به همراه سینی فلزی در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پیش خدمت هتل آقا و یا گارسون رستوران با کت و شلوار خاکستری و سینی در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت گارسون آقا با کت و شلوار مشکی و سینی در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دست گارسون و یا پیش خدمت تالار یا رستوران و هتل با دستکش سفید به همراه سینی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دست گارسون و یا پیش خدمت رستوران و هتل با دستکش سفید به همراه سینی با زمینه قهوه ای
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت خدمه یا گارسن رستوران و یا هتل با کت و شلوار به همراه سینی در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت خدمه یا گارسن و یا پیش خدمت رستوران و هتل با لباس کت و شلوار و دستکش سفید به همراه سینی در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دست گارسون رستوران یا هتل با لباس کت مشکی و سینی در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سرآشپز رستوران یا هتل با لباس سفید و آبی رنگ مخصوص آشپزی و سینی پذیرایی در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سرآشپز یا آشپز رستوران یا هتل با لباس مخصوص آشپزی و سینی پذیرایی در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سینی پذیرایی رستوران یا هتل ها با درب گرم نگه دارنده استیل برای غذا
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت گارسن یا پیش خدمت رستوران یا هتل با کت و شلوار مشکی رنگ و سینی پذیرایی در دست
  20,000 تومان