• عکس با کیفیت نمادین حمایت از خانواده با تصویر کاردستی چتر بر سر خانواده
    20,000 تومان