• عکس با کیفیت خیاط آقایان در حال سفارش گیری از مشتری در کنار میز و ابزار خیاطی و طاقه های پارچه
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت خیاط آقایان در حال کوک زدن یا پس دوز زدن لباس یا کت و شلوار آقایان
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت خیاط آقایان در حال اندازه گیری دور کمر مشتری جهت دوخت کت و شلوار
    20,000 تومان