• قاب عکس گرد یا دایره ای مزین به گل های رز کرمی و صورتی بر روی زمینه فیروزه ای رنگ
    9,000 تومان