• عکس با کیفیت چند تکه یخ مکعبی بر روی سطح یخی
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت سه تکه یخ مکعبی شکل در کنار هم
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت 9 قطعه یخ شکسته شده تقریبا به شکل مکعب چیده شده در کنار هم
    9,000 تومان