• عکس با کیفیت نمادین Clapperboard یا کلاپربرد در کنار ظرف پر از پاپ کورن جهت تبلیغات سینما یا سینما سه بعدی
    9,000 تومان