• عکس با کیفیت آتش نشان در مقابل دیواری از شعله های مهیب آتش در حال خاموش کردن با شلنگ آتش نشانی و دو آتش نشان
    عکس با کیفیت آتش نشان در مقابل دیواری از شعله های مهیب آتش در حال خاموش کردن با شلنگ آتش نشانی و دو آتش نشان
    13,800 تومان