• عکس با کیفیت ایستگاه نفتی یا سایت شرکت نفت یا چاه نفت به رنگ سفید در روزی با آسمان آبی
  عکس با کیفیت ایستگاه نفتی یا سایت شرکت نفت یا چاه نفت به رنگ سفید در روزی با آسمان آبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس نفت در حال گزارش گیری در ایستگاه نفتی یا سایت شرکت نفت یا چاه نفت
  عکس با کیفیت مهندس نفت در حال گزارش گیری در ایستگاه نفتی یا سایت شرکت نفت یا چاه نفت
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین نفت و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی قطره نفت با تصویر بشکه نفت و نقشه قاره ها بر روی آن
  عکس با کیفیت نمادین نفت و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی قطره نفت با تصویر بشکه نفت و نقشه قاره ها بر روی آن
  9,000 تومان
 • yes
  عکس با کیفیت ایستگاه نفتی یا سایت شرکت های نفت یا چاه نفت در هوای ابری و در کنار رنگین کمان
  عکس با کیفیت ایستگاه نفتی یا سایت شرکت های نفت یا چاه نفت در هوای ابری و در کنار رنگین کمان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای دور از ایستگاه نفتی یا چاه نفت یا سایت شرکت نفتی و آسمان ابری و قرمز رنگ
  عکس با کیفیت نمای دور از ایستگاه نفتی یا چاه نفت یا سایت شرکت نفتی و آسمان ابری و قرمز رنگ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ایستگاه دریایی نفت یا چاه نفت یا سایت شرکت نفتی در دریا با ایستگاه هلی کوپتر درون آن
  عکس با کیفیت ایستگاه دریایی نفت یا چاه نفت یا سایت شرکت نفتی در دریا با ایستگاه هلی کوپتر درون آن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد جهانی با تصویر نفت ریخته شده از بشکه آن و تشکیل نقشه قاره ها
  عکس با کیفیت نمادین تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد جهانی با تصویر نفت ریخته شده از بشکه آن و تشکیل نقشه قاره ها
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت بشکه های سیاه نفت چیده شده بر روی هم و یک بشکه ایستاده نفت با آیکون و علامت نفت
  عکس با کیفیت بشکه های سیاه نفت چیده شده بر روی هم و یک بشکه ایستاده نفت با آیکون و علامت نفت
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین تاثیر نفت بر قیمت دلار بشکه های سیاه رنگ نفت در کنار علامت دلار $
  عکس با کیفیت نمادین تاثیر نفت بر قیمت دلار بشکه های سیاه رنگ نفت در کنار علامت دلار $
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از ایستگاه نفتی یا سایت شرکت های نفت یا چاه نفت دریایی به رنگ های زرد و سفید
  عکس با کیفیت نمایی از ایستگاه نفتی یا سایت شرکت های نفت یا چاه نفت دریایی به رنگ های زرد و سفید
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت بشکه های سیاه حاوی نفت در کنار هم و درون بسته بندی صادراتی یا وارداتی
  عکس با کیفیت بشکه های سیاه حاوی نفت در کنار هم و درون بسته بندی صادراتی یا وارداتی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین بالا رفتن قیمت و ارزش نفت با نمودار خطی رو به بالا و بشکه های سیاه حاوی نفت
  عکس با کیفیت نمادین بالا رفتن قیمت و ارزش نفت با نمودار خطی رو به بالا و بشکه های سیاه حاوی نفت
  9,000 تومان