• عکس با کیفیت تبلیغاتی لبخند بر لب پیرمرد
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دستان حمایتگر پرستار ، کمک و گرفتن دست بیمار مناسب برای خاله سالمندان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پرستاری از سالمندان ، دستان حمایت گر پرستار در حال کمک به پیرزن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت محبت به سالمندان ، دستان پیرمرد در دستان جوان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دستان پیرزن در دستان حمایتگر پزشک ، معاینه و درمان سالمندان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت محبت به سالمندان ، دست نوجوان بر روی شانه پیرزن مناسب برای خانه سالمندان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دستان حمایتگر و پشتیبان ، دستان پیرمرد در دستان جوان مناسب برای آسایشگاه و خانه سالمندان
  20,000 تومان