• عکس با کیفیت تبلیغاتی مهره های شطرنج به رنگ طلایی و ایستاده در کنار یکدیگر
  عکس با کیفیت تبلیغاتی مهره های شطرنج به رنگ طلایی و ایستاده در کنار یکدیگر
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی مهره های سرباز شطرنج به رنگ نقره ای و مهره ی شاه به رنگ طلایی
  عکس با کیفیت تبلیغاتی مهره های سرباز شطرنج به رنگ نقره ای و مهره ی شاه به رنگ طلایی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی مهره های شطرنج شاه به رنگ طلایی و دیگر مهره ها به رنگ نقره ای
  عکس با کیفیت تبلیغاتی مهره های شطرنج شاه به رنگ طلایی و دیگر مهره ها به رنگ نقره ای
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تخته شطرنج چوبی با قطعات شطرنج و شکست مهره های سفید از سیاه
  عکس با کیفیت تخته شطرنج چوبی با قطعات شطرنج و شکست مهره های سفید از سیاه
  11,800 تومان
 • عکس با کیفیت شکست ، مهره سیاه سرباز افتاده به پای مهره ملکه یا وزیر سفید با پس زمینه تیره و صفحه شطرنج در زیر مهره ها
  عکس با کیفیت شکست ، مهره سیاه سرباز افتاده به پای مهره ملکه یا وزیر سفید با پس زمینه تیره و صفحه شطرنج در زیر مهره ها
  11,800 تومان
 • عکس با کیفیت بازی شطرنج و زدن مهره وزیر با زمینه غروب آفتاب با مهره ها و تخته چوبی شطرنج
  عکس با کیفیت بازی شطرنج و زدن مهره وزیر با زمینه غروب آفتاب با مهره ها و تخته چوبی شطرنج
  11,800 تومان