• عکس با کیفیت تبلیغاتی مهره های شطرنج به رنگ طلایی و ایستاده در کنار یکدیگر
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تبلیغاتی مهره های سرباز شطرنج به رنگ نقره ای و مهره ی شاه به رنگ طلایی
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تبلیغاتی مهره های شطرنج شاه به رنگ طلایی و دیگر مهره ها به رنگ نقره ای
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تخته شطرنج چوبی با قطعات شطرنج و شکست مهره های سفید از سیاه
    11,800 تومان
  • عکس با کیفیت شکست ، مهره سیاه سرباز افتاده به پای مهره ملکه یا وزیر سفید با پس زمینه تیره و صفحه شطرنج در زیر مهره ها
    11,800 تومان
  • عکس با کیفیت بازی شطرنج و زدن مهره وزیر با زمینه غروب آفتاب با مهره ها و تخته چوبی شطرنج
    11,800 تومان