• عکس با کیفیت نمای نزدیک از بستنی شاد وانیلی با شکلات و دانه ای آلبالو بر روی آن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت جام بلور پر از بستنی میوه ای شاد یا بستنی اسکوپی با خامه و شکلات
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت جام پر از بستنی میوه ای شاد یا اسکوپی با مغز پسته و تکه های توت بستنی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت بستنی میوه ای شاد یا اسکوپی با طعم های مختلف درون ظرف کوچک بلوری
  20,000 تومان