• عکس با کیفیت تبلیغاتی دندان پزشک و ابزار دندان پزشکی
  عکس با کیفیت تبلیغاتی دندان پزشک و ابزار دندان پزشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی آینه و انواع اسکالر
  عکس با کیفیت تبلیغاتی آینه و انواع اسکالر
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی تجهیزات لازم دندان پزشکی از جمله آینه پنس سرنگ گوتاکاتر
  عکس با کیفیت تبلیغاتی تجهیزات لازم دندان پزشکی از جمله آینه پنس سرنگ گوتاکاتر
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی درد در ناحیه قلب و فشار آوردن به آن ناحیه به علت کاهش درد
  عکس با کیفیت تبلیغاتی درد در ناحیه قلب و فشار آوردن به آن ناحیه به علت کاهش درد
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی مردی که در ناحیه قلب احساس درد میکند
  عکس با کیفیت تبلیغاتی مردی که در ناحیه قلب احساس درد میکند
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی مرد با درد قلب شدید
  عکس با کیفیت تبلیغاتی مرد با درد قلب شدید
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک با استتوسکوپ روی گردن در حال اشاره به لنز دوربین
  عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک با استتوسکوپ روی گردن در حال اشاره به لنز دوربین
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پنس جراحی و ظرف استیل
  عکس با کیفیت تبلیغاتی پنس جراحی و ظرف استیل
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی جراحان در حال کار و جراحی بیمار
  عکس با کیفیت تبلیغاتی جراحان در حال کار و جراحی بیمار
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی شش پزشک و پرستار در حال همکاری برای عمل جراحی بیمار
  عکس با کیفیت تبلیغاتی شش پزشک و پرستار در حال همکاری برای عمل جراحی بیمار
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی جراحان در حال تلاش برای عمل بیمار
  عکس با کیفیت تبلیغاتی جراحان در حال تلاش برای عمل بیمار
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشکان در حال جراحی و پرستار در حال آماده سازی سرم
  عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشکان در حال جراحی و پرستار در حال آماده سازی سرم
  9,000 تومان