• عکس با کیفیت نمودار خطی در تحلیل تکنیکال درون مانیتور و سیستم کامپیوتر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین علوم اقتصاد ، حسابداری و آمار با تصاویر نمودار دایره ای ، ستونی و کلاسور برگه های محاسبات آماری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین علوم اقتصاد ، حسابداری و آمار شامل تصاویر ماشین حساب و برگه ی محاسبات آماری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین علوم ریاضیات ، اقتصاد ، حسابداری و آمار شامل تصاویر ماشین حساب ، نمودارهای آماری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین علم اقتصاد و تاثیر آن بر قیمت مسکن با تصویر ماکت مسکن ، ماشین حساب و نمودارهای آماری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین علوم ریاضیات ، حسابداری و آمار شامل تصاویر سکه ، ماشین حساب ، نمودارها
  20,000 تومان