• عکس با کیفیت تبلیغاتی کشیدن دارو به داخل سرنگ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی کشیدن آب مقطر به داخل سرنگ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک تزریقات در حال تزریق سرنگ به بیمار
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت سرنگ تزریقات حاوی مواد تزریقی در دستانی با دستکش سفید
  9,000 تومان
 • 3 عدد سرنگ و آمپول دوربری شده
  9,200 تومان
 • عکس با کیفیت میز کار مسئول تزریقات با سرنگ و داروهای مختلف به همراه گوشی طبی پزشکان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ترس کودک دختر از آمپول ایستاده در کنار مسئول تزریقات
  9,000 تومان