• کارت شناسایی اعضای تیم یا آی دی کارت آبی و سفید رنگ لایه باز معرفی اعضای گروه علمی ، تیم ورزشی یا اعضای شرکت کننده در همایش ، جشنواره یا نمایشگاه
    کارت شناسایی اعضای تیم یا آی دی کارت آبی و سفید رنگ لایه باز معرفی اعضای گروه علمی ، تیم ورزشی یا اعضای شرکت کننده در همایش ، جشنواره یا نمایشگاه
    14,000 تومان
  • کارت شناسایی اعضای تیم یا آی دی کارت قرمز و سفید رنگ لایه باز معرفی اعضای گروه علمی ، تیم ورزشی یا اعضای شرکت کننده در همایش ، جشنواره یا نمایشگاه
    کارت شناسایی اعضای تیم یا آی دی کارت قرمز و سفید رنگ لایه باز معرفی اعضای گروه علمی ، تیم ورزشی یا اعضای شرکت کننده در همایش ، جشنواره یا نمایشگاه
    13,000 تومان