• عکس با کیفیت نمایی از ایستگاه نفتی یا سایت شرکت های نفت یا چاه نفت دریایی به رنگ های زرد و سفید
  عکس با کیفیت نمایی از ایستگاه نفتی یا سایت شرکت های نفت یا چاه نفت دریایی به رنگ های زرد و سفید
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت بشکه های سیاه حاوی نفت در کنار هم و درون بسته بندی صادراتی یا وارداتی
  عکس با کیفیت بشکه های سیاه حاوی نفت در کنار هم و درون بسته بندی صادراتی یا وارداتی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین بالا رفتن قیمت و ارزش نفت با نمودار خطی رو به بالا و بشکه های سیاه حاوی نفت
  عکس با کیفیت نمادین بالا رفتن قیمت و ارزش نفت با نمودار خطی رو به بالا و بشکه های سیاه حاوی نفت
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از نفت سیاه در حال ریختن از درون بشکه زرد رنگ نفت
  عکس با کیفیت نمای نزدیک از نفت سیاه در حال ریختن از درون بشکه زرد رنگ نفت
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نماد ارزش و قیمت نفت با تصویر بشکه نفت و طلای سیاه در کنار شمش های طلا
  عکس با کیفیت نماد ارزش و قیمت نفت با تصویر بشکه نفت و طلای سیاه در کنار شمش های طلا
  9,000 تومان