• عکس با کیفیت نمای دور از ایستگاه نفتی یا چاه نفت یا سایت شرکت نفتی و آسمان ابری و قرمز رنگ
    عکس با کیفیت نمای دور از ایستگاه نفتی یا چاه نفت یا سایت شرکت نفتی و آسمان ابری و قرمز رنگ
    9,000 تومان