• قاب یا فریم عکس به شکل تابلو روی دیوار در کنار ستون های بلند ساختمان
    25,000 تومان