• پوستر یا تراکت لایه باز تبلیغاتی با تصویر پزشک و پرستاران در بیمارستان دارای انواع خدمات درمانی
    25,000 تومان
  • پوستر یا تراکت لایه باز تبلیغاتی مراکز درمانی و بیمارستانی یا درمانگاه و آزمایشگاه با تصویر پزشکان و دستگاه های پیشرفته درمانی و آزمایشگاهی
    25,000 تومان
  • تراکت و پوستر لایه باز بیمه یا بیمه تکمیلی + PSD با تصویر پزشک با روپوش و قلب در دست و گوشی پزشکی
    25,000 تومان