• عکس با کیفیت مسئولین یا ناظرین شرکت های حمل و نقل بین المللی با کانتینرهای کالا از طریق دریا و کشتی
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت حمل کانتینرهای کالا و بارهای صادراتی یا وارداتی با تریلی قرمز ، هواپیما از راه زمین و هوا
    20,000 تومان