• عکس با کیفیت نمای پایین از دکل برق فشار قوی با نمایی از آسمان ابری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از دو دکل برق فشار قوی در کنار هم در روزی با آسمان نیمه ابری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای پایین از دکل بزرگ برق فشار قوی با زمینه آسمان آبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دکل های برق فشار قوی در خط انتقال برق هوایی در هنگام غروب
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت خط انتقال هوایی با دکل های برق فشار قوی در هنگام غروب آفتاب
  20,000 تومان