• عکس با کیفیت ابزار پزشکی فشارسنج جهت معاینه فشار بیمار یا دانلود عکس با کیفیت استتوسکوپ یا گوشی معاینه پزشکی بر روی زمینه سفید
    11,800 تومان
  • عکس با کیفیت ابزارهای پزشکی استتوسکوپ و فشارسنج جهت معاینه بیمار
    11,800 تومان
  • عکس با کیفیت پزشک با استتوسکوپ در دست و پس زمینه بیمارستان یا دانلود عکس با کیفیت پزشک با روپوش سفید و گوشی پزشکی
    11,800 تومان