• عکس با کیفیت بانوی خیاط در حال دوخت پارچه گل دار و طرح دار با چرخ خیاطی
    9,000 تومان