• عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال کار کردن با لپ تاپ و نوشتن وضعیت بیمار بر روی کاغذ
    9,000 تومان