• دیوار سه بعدی یا دیوارپوش 3D با طرح بلوکه های بزرگ بتنی با اشکال مختلف به صورت نامنظم
    25,000 تومان