• عکس با کیفیت دیوارپوش سه بعدی یا دیوار 3D با طرح اتاقی با دیوارها و یا ستون های سه بعدی با نوارهای پهن و برجسته
    25,000 تومان
  • عکس با کیفیت دیوارپوش سه بعدی یا دیوار 3D با طرح تونلی به سمت نور با طرح مکعب های برجسته با لبه تیز
    25,000 تومان
  • دیوار سه بعدی یا دیوارپوش 3D با طرح راهرویی رو به نور و روشنایی با دیوارهایی خط دار برجسته سفید
    25,000 تومان