• عکس با کیفیت پزشک با استتوسکوپ در دست و پس زمینه بیمارستان یا دانلود عکس با کیفیت پزشک با روپوش سفید و گوشی پزشکی
    11,800 تومان