• عکس با کیفیت ابزار و وسایل دندان پزشکی به اضافه مسواک قرار گرفته در جیب روپوش پزشکی
    20,000 تومان