• عکس با کیفیت دستگاه بیو راکتور کشت سلول برای تکثیر سلول ها
    20,000 تومان