• عکس با کیفیت دست گارسون رستوران یا هتل با لباس کت مشکی و سینی در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سرآشپز رستوران یا هتل با لباس سفید و آبی رنگ مخصوص آشپزی و سینی پذیرایی در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سرآشپز یا آشپز رستوران یا هتل با لباس مخصوص آشپزی و سینی پذیرایی در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سینی پذیرایی رستوران یا هتل ها با درب گرم نگه دارنده استیل برای غذا
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت گارسن یا پیش خدمت رستوران یا هتل با کت و شلوار مشکی رنگ و سینی پذیرایی در دست
  20,000 تومان