• عکس با کیفیت شاتوت های سیاه و تیره در کنار برگ های درخت شاتوت
    20,000 تومان